Islamic Society for Information & Propagation

The Largest Filipino Muslim Online Community

Ang mga Haligi ng Islam

ANG LIMANG HALIGI NG ISLAM


 1. Ang pagsaksi na walang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay Sugo ni Allah.
 2. Ang pagtataguyod ng Salah.
 3. Ang pagbibigay ng Zakah.
 4. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan.
 5. Ang Hajj patungong Masjidul Haram para sa sinumang may kakayanang magsagawa nito.

 

ANG DALAWANG PAGKAKAHATI NG MGA HALIGI NG ISLAM

 

 1. MGA HALIGI NA HINDI MAITATAGUYOD ANG ISLAM KUNG WALA ITO.
  1. Ang Shahadatayn.
  2. Ang pagtataguyod ng Salah.

 

 1. MGA HALIGING HINDI MAGIGING GANAP ANG ISLAM KUNG WALA ITO.

  1. Ang pagbibigay ng Zakah.
  2. Ang Pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan.
  3. Ang pagsasagawa ng Hajj.

 

BATAYAN SA PAGKAKATUKOY NG MGA HALIGI NG ISLAM

Sinabi ni Propeta Muhammad:

 

Ang Islam ay itinatag sa limang haligi: Ang pagsaksi na walang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay Kanyang Sugo, ang pagtataguyod ng Salah, ang pagbabayad ng Zakah, ang Hajj patungong Masjidul Haram at Pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan.